සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය

දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානයේ සභාපති(D.M.දයාරත්න මහතා)

President

සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය

                දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානය රිදී බැඳි ඇළ ව්‍යාපාරයේ දකුණු මහ ඇළ අගාවත පිහිටි  ගොවි සංවිධානයයි.ජල කළමණාකරණය ඉතා හොඳින් සිදුවන ඉන් පීඩා විඳින සහෝදර ජනතාවක් බලප්‍රදේශය තුළ ජීවත් වෙයි.මෙහි ජීවත්වන ජනතාව බහුතරය වීවගාව ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගය කොටගෙන ජීවත්වෙයි.මා විසින් ගොවි සංවිධාන අරමුදල් වර්ධනයට හා ජලකළමණාකරණය කිරීමට වසර 13ක් නායකත්වය ලබා දී ඇත.

                රිදී බැඳි ඇළ ව්‍යාපාරයේ සියළුම ගොවි සංවිධාන අභිබවා මූල්‍යමය වශයෙන් ප්‍රමුඛ වීමට හැකිවීම සතුටට කාරණයකි.ඒ සඳහා ගරු ලේකම්තුමා , ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමා ඇතුළු විධායක කමිටුවේ සියළු දෙනාගෙන් හා සාමාජික,සාමාජිකාවන්ගෙන් ලැබුණු සහයෝගය අගය කොට සලකමි. ගොවි සංවිධානයේ දියුණුවට සහය දුන් වාරි කළමණාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂතුමිය, රිදී බැඳි ඇළ ව්‍යාපාරයේ නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමණාකාරතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට , වාරිමාර්ග ඉන්ජිනේරුතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය නිලධාරී ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ  කෘෂිකර්ම උපදේශක තුමන්ට , ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මෙන්ම සියළුම රාජ්‍යය නිලධාරීන්ට මාගේ ස්තූතිය පළ කර සිටිමි.

                ගොවි සංවිධානයේ අරමුණු සාත් සාත්  කරගැනීමට ගොවීන්ගෙන් හා රාජ්‍යය ආයතන වලින් ලැබුණු සහයෝගය ඉදිරියටද ඒ අයුරින්ම අපේක්ෂා කරන අතර ලංකාවේ ගොවි සංවිධාන අතර ප්‍රමුඛම ගොවි සංවිධානය බවට පත්කිරීම මාගේ අපේක්ෂාවයි.