වාරිමාර්ග ජලකළමනාකරණ අංශ අධ්‍යක්ෂතුමියගේ පණිවිඩය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට ගොවි සංවිධානයකින් අන්තර් ජාලය හා සම්බන්ධ වෙමින් වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කිරීම ගැන ඉතාමත් සතුටු වෙමි.

නවීන තාක්ෂණය හා අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ආරම්භ කරන ලද ගමන සාර්ථක වේවායි සුභ පතමි.

දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ අනිකුත් ගොවි සංවිධානවලට ආදර්ශමත් වෙමින් තබන ලද ඉදිරි පියවර දිනෙන් දින දියුණුවට පත් වේවායි ප්‍රාර්ථනය කරමි.

මේ ගැන උනන්දුවෙන් කටයුතු කළ දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානයේ නිලධාරී මණ්ඩලයටත්, සංවර්ධන නිලධාරී නයනා කුමාරි මහත්මියටත්, රිදීබැඳි ඇල ව්‍යාපාරයේ නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රශංසා කරමි.

චන්දිකා වී. ඇතුගල
අධ්‍යක්ෂ
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය