වත්මන් නිලධාරී මඩුල්ල

ගරු සභාපති -D.M.දයාරත්න
ගරු ලේකම් -R.D.ප්‍රේමරත්න
ගරු භාණ්ඩාගාරික -S.P.සේනාරත්න
ගරු උපසභාපති -H.P.සෙනවිරත්න
ගරු උපලේකම් -R.M.රංබණ්ඩා

විධායක කාරක සභාව –
            M.D.ආරියසිංහ
            D.D.විමලදේව
            S.P.කුලරත්න
            R.B.R.රණතිස්ස
            K.A.අගෝරිස්
            W.B.උපාලි තිලක්
            D.M.ජයතිලක බණ්ඩා
            S.D.කරුණාරත්න