මහසභා රැස්වීම්

මහසභා රැස්වීම්

සෑම කන්නයක් ආරම්භයට පෙර මහසභා රැස්වීමක් පැවැත්විය යුතුය.

මහසභා රැස්වීම් පැවති දිනයන්

2013.02.20
2014.04.29
2014.10.17
2015.03.24
2015.10.13
2016.03.24
2016.09.13