භාගත කිරීම්

ගොවි සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය භාගත කරන්න.

දිවුල්ලෑව වැවේ ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදීම සඳහා වන ගිවිසුම් පත්‍රය භාගත කරන්න.