නඩත්තු වන පොත්පත්

ගරු සභාපති සතු පොත්පත්
30/17/02/01/01-01 ගොවි සංවිධාන සම්මත හා කාර්ය පටිපාටි
30/17/02/01/01-02 ගොවි සංවිධාන අතුරු ව්‍යවස්ථාව

ගරු ලේකම් සතු පොත්පත්
30/17/02/01/02-01 සාමාජික නාම ලේඛනය
30/17/02/01/02-02 කාරක සභා වාර්තා පොත
30/17/02/01/02-03 මහ සභා වාර්තා පොත
30/17/02/01/02-04 නිලවරණ මහ සභා වාර්තා පොත
30/17/02/01/02-05 ප්‍රගති වාර්තා පොත
30/17/02/01/02-06 මූලික තොරතුරු ගොනුව
30/17/02/01/02-07 ලැබෙන ලිපි ගොනුව
30/17/02/01/02-08 යවන ලිපි ගොනුව
30/17/02/01/02-09 ලොග් සටහන් පොත
30/17/02/01/02-10 කුඹුරු නාම ලේඛනය
30/17/02/01/02-11 රැස්වීම් වල න්‍යායපත්‍ර ඇතුලත් ගොනුව
30/17/02/01/02-12 උපදෙස් පත්‍රිකා ගොනුව
30/17/02/01/02-13 පොත්පත් හා භාණ්ඩ ලේඛනය

ගරු භාණ්ඩාගාරික සතු පොත්පත්
30/17/02/01/03-01 මුදල් පොත
30/17/02/01/03-02 මුදල් සාරාංශ ගොනුව
30/17/02/01/03-03 වව්චර් ගොනුව
30/17/02/01/03-04 බැංකු පාස් පොත
30/17/02/01/03-05 මුදල් බැංකුගත කිරීමේ රිසිට්පත් ගොනුව
30/17/02/01/03-06 සංවර්ධන අරමුදල් ලේඛනය
30/17/02/01/03-07 ලදුපත්