දිවුල්ලෑව වැවේ මල් නෙලීම සඳහා වන ගිවිසුම

01.දිවුල්ලෑව වැවේ මල් නෙලීමේ ගිවිසුම අත්සන් කළ පාර්ශවයේ අය පමණක් මල් නෙලීම සිිදුකළ යුතුය.

02.ගිවිසුම් පාර්ශවය හැර කිසිදු පාර්ශවයකට මල් නෙලීම තහනම් වන අතර ප්‍රදේශයේ ජනතාවට තම ආගමික කටයුතු      සඳහා මල් නෙලීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය.

03.ගිවිසුම් පාර්ශවයේ අය විසින් සෑම මසකම අවසානයේ ගිවිසුම්ගත මුදල ලබාදිය යුතුය.

04.මල් නෙලීම සඳහා ඔරු පාරු යොදවා ගැනීමට කොන්ත්‍රාත්කරුට හැකියාව ඇත.

05.කිසියම් අවස්ථාවක අයහපත් කාලගුණික තත්වයකදී (නියඟයකදී) මල් නෙලීමට බාධාවක් වන්නේ නම් දෙපාර්ශවය විසින් නව එකඟතාවයකට පැමිණිය යුතුය.

06.වැවෙහි නාන අය හට අවහිරයක් නොවන ආකාරයට කොන්ත්‍රාත්කරු මල් නෙලීම සිිදුකළ යුතුය.

07.දැනුම් දී මසක් ඇතුලත කොන්ත්‍රාත්කරු මල් නෙලීමේ කටයුතු වලින් ඉවත් විය යුතුය.