දිවුල්ලෑව වැවේ ධීවර කර්මාන්තය සඳහා වන ගිවිසුම

01.ගිවිසුම් කාලසීමාවේදී දෙපාර්ශවයේ එකඟතාවය මත කාලය අවුරුද්දකට පසුව වැඩිකර ගත හැකිය.

02.ජල පාලන කටයුතු ගොවි සංවිධානය හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සතුවන අතර මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ජලය ඉවත් නොකළ යුතුය.

03.ඔරු පාරු යොදවා ගත හැකිය.අලෙවි කටයුතු සඳහා මෙන්ම ධීවරයන්ට නවාතැන් සඳහා වාඩිපැල්පතක් සාදාගත හැකිය.(වැව් භූමිය තුල)

04.වෙනත් අයට මසුන් ඇල්ලීම තහනම් වන අතර එවැනි අවස්ථාවකදී රාජකාරි කටයුතු වෙනුවෙන් ගොවි සංවිධානය මැදිහත් විය යුතු අතර ගිවිසුම් කරුටද ඒ සඳහා පූර්ණ බලයක් ඇත.

05.ධීවර පාර්ශවයට අවශ්‍ය මසුන් වර්ග වැවට මුදාහැරීමට බලය ඇති අතර යම්කිසි අවස්ථාවක ධීවර කර්මාන්තයට අයහපත් කාලගුණික තත්වයකදී(නියඟයකදී) මාසික කුලිය පිළිබඳව දෙපාර්ශවය නව එකඟතාවයකට පැමිණිය යුතුය.

06.ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලීමේදී වැවේ බැම්මට හා සොරොව්වට කිසිදු හානියක් නොකළ යුතුය.

07.දැනුම් දී මාස 2ක් ඇතුලත ධීවර කර්මාන්තයෙන් ඉවත් විය යුතුය.

08.රු.5000ක තැම්පත් මුදලක් තැබිය යුතුය.ගිවිසුම් කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව එම මුදල ආපසු ලබා ගත හැකිය.