කාරක සභා රැස්වීම්(2015/2016)

කාරක සභා රැස්වීම්

සෑම මසකම එක් කාරක සභා රැස්වීමක් පැවැත්විය යුතුය.

කාරක සභා රැස්වීම් පැවති දිනයන්

2015 වර්ෂය

2015.01.27
2015.04.24
2015.05.26
2015.06.23
2015.07.21
2015.08.27
2015.10.02
2015.10.21
2015.11.04
2015.12.11

2016 වර්ෂය

2016.01.05
2016.02.08
2016.03.24
2016.04.22
2016.05.24
2016.06.21
2016.07.26
2016.08.29
2016.09.19
2016.10.25
2016.11.25