කාරක සභා රැස්වීම්(2011/2012)

කාරක සභා රැස්වීම්

සෑම මසකම එක් කාරක සභා රැස්වීමක් පැවැත්විය යුතුය.

කාරක සභා රැස්වීම් පැවති දිනයන්

2011 වර්ෂය

2011.11.12
2011.12.16

2012 වර්ෂය

2012.01.10
2012.02.09
2012.03.13
2012.05.23
2012.06.25
2012.07.09
2012.09.09
2012.10.30
2012.12.28