දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානය

වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රීක්කයේ නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයට හා රස්නායකපුර ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත්ව දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානය පිහිටා ඇත.නිකවැරටියේ සිට කඩිගාව මාර්ගයේ කි.මී.08 ක් පමණ දුර ගිය පසුව දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධාන කාර්යාලය හමුවේ.

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරයක් වන රිදී බැඳි ඇළ ව්‍යාපාරයේ ගොවි සංවිධාන 14 න් දකුණු මහ ඇළේ පිහිටි අගාවකම ගොවි සංවිධානය දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානය වේ.එම ගොවි සංවිධානයේ ආයතන සංවර්ධන කටයුතු හා මෙහෙයුම් නඩත්තු කටයුතු රිදී බැඳි ඇළ නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලයේ මගපෙන්වීම යටතේ  සිදුකරනු ලබයි.

දිවුල්ලෑව ග්‍රාම නිළධාරී වසම ආවරණය කරමින් දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානය පිහිටා ඇත.මෙහි ජනගහණය පවුල් 1460 ක් පමණ වන අතර මුළු පවුල් ගණන 394ක් පමණ වේ.පොල් වගාව සහ වී වගාව ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ග වේ.රජයේ රැකියා කරන පිරිස 35ක් පමණ වන අතර එයින් ආරක්ෂක අංශයේ සේවය කරන පිරිස 27 දෙනෙකි.ගොවි සංවිධාන බලප්‍රදේශය තුළ පවුල් 31 ක් පමණ ස්වයං රැකියා වල යෙදී සිටිති.එය මුළු පවුල් වලින් 6% ක ප්‍රමාණයක් වුවද ප්‍රදේශයේ වෙනත් ගොවි සංවිධාන හා සසඳා බැලීමේදී එය හොඳ මට්ටමක් පෙන්නුම් කරයි.ගොවි සංවිධාන බලප්‍රදේශය තුල සමෘද්ධි ලාභීන් 147 ක් වේ.එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්කල 28% කි.මෙයින් පෙනී යන්නේ ප්‍රදේශයේ ආර්ථික මට්ටම දුර්වල තත්වයක නොපවතින බවය.

දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධානයේ වර්තමාන සභාපතිවරයා වන්නේ D.M.දයාරත්න මහතාය.එමෙන්ම වර්තමාන ලේකම්වරයා වන්නේ R.D.ප්‍රේමරත්න මහතාය.එහි වර්තමාන භාණ්ඩාගාරික වරයා වන්නේ S.P.සේනාරත්න මහතාය.

දිවුල්ලෑව ගොවි සංවිධාන බලප්‍රදේශයට අයත් කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 520 කි.මාස් කන්නයට වී වගාව සඳහා ජලය ලබාදෙන අතර මාගල්ල වැව ව්‍යාපාරය තුළ සෑම යල් කන්නයකම අක්කර 2000 ක ප්‍රමාණයක් ජලය මදිකම නිසා වගා කරනු නොලබයි.ඒ අනුව යල් කන්න 05 ක් වී වගාව සඳහා ජලය ලබා දී 06 වැනි යල් කන්නය අතිරේක භෝග වගාව සඳහා ජලය ලබා දේ.නමුත් වෙළඳපොල ගැටළු හා අතිරේක භෝග වගාව පිළිබඳ හුරුව අඩුකම නිසා ගොවීන් අතිරේක භෝග වගාව කෙරෙහි යොමු නොවේ.ඒ නිසාම අතිරේක භෝග වගාව සඳහා ජලය ලබා දෙන යල් කන්නය ජලය නොමැතිව අත් අරින කන්නයක් සේ ගොවීහු සලකති.

IMG_4848